Mijn favorieten

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden!

Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest.
 
Waarom komt er een verbod?
De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. Oude asbestdaken zijn vaak aangetast door weer en wind. Deze oude asbestdaken kunnen zorgen voor een verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving en vormen daarmee een gevaar voor de volksgezondheid.
 
Voor welke vormen van asbest geldt het verbod?
Het verbod geldt voor een asbestdak dat in contact staat met de buitenlucht. Bijvoorbeeld dakleien of golfplaten. Het verbod geldt niet voor asbest dat zich bevindt aan de binnenkant van het gebouw, zoals asbest dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. Het verbod ziet alleen op de dakbedekking. Boeidelen, dakgoten en gevelpanelen vallen niet onder het verbod.
 
Voor wat voor soort panden geldt het verbod?
Voor alle panden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen woningen en bedrijfspanden. Het gaat om asbestdaken.
 
Wie is er verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest?
De eigenaar van het desbetreffende pand.
 
Mag ik asbest zelf verwijderen?
Eigenaren mogen 35 m2 asbest dat in goede toestand verkeert verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. Daarnaast moet het altijd gemeld worden bij de gemeente. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de desbetreffende gemeente. Overigens mogen dakleien nooit door eigenaren verwijderd worden.
 
Kan ik al verplicht worden om asbestdaken te verwijderen?
Als het asbest in slechte toestand verkeert kan de gemeente eisen dat het asbestdak nu al wordt verwijderd. De Woningwet en het Bouwbesluit 2012 kennen een zorgplicht die met zich meebrengt dat eigenaren van een asbestdak (of van asbesthoudende gevelbekleding) de gezondheid of de veiligheid van mens en milieu niet in gevaar mogen brengen. Hierbij kan worden gedacht aan verweerde of beschadigde daken. Op grond van deze zorgplicht kunnen gemeenten eigenaren van asbestdaken aanschrijven om hun asbestdak te verwijderen.
 
Wat als er toch nog asbest aanwezig is na 2024?
Gemeenten kunnen eigenaren dan dwingen om het asbestdak te verwijderen door de toepassing van dwangsommen of bestuursdwang. Daarnaast is het nog maar de vraag of de onroerende zaak te verzekeren is.
 
Bestaan er subsidies voor het verwijderen van asbest?
Sinds 1 januari 2016 bestaat de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Voor de totale subsidieperiode van 2016 tot en met 31 december 2019 (voor 17:00 uur) is een bedrag van € 75 miljoen beschikbaar gesteld. Er kan subsidie worden aangevraagd voor dakoppervlaktes vanaf 35 m2.
 
Hoe moet ik omgaan met asbestdaken bij de verkoop van panden?
Verkopers moeten er rekening mee houden dat het asbestdakenverbod nadelige effecten heeft op de verkoop van hun pand. Afhankelijk van de saneringskosten zal het pand in waarde dalen en moeilijker verkoopbaar zijn. Het is raadzaam om bij de verkoop van een pand met een asbestdak koper te wijzen op het asbestdakenverbod. Onderstaande clausule kan daarvoor worden gebruikt.
 
2024: asbestdakenverbod
Vanaf 2024 komt er een geheel verbod op asbestdaken in Nederland. Particulieren, bedrijven (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken bezitten.

Sinds 1 januari 2016 bestaat de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden en geldt tot en met 31 december 2019. Voor meer informatie over de subsidieregelingen en de overige wetgeving met betrekking tot asbest verwijzen wij u naar de rijksoverheid.
Koper is ermee bekend dat de onroerende zaak is voorzien van een asbestdak. Koper is ermee bekend dat dit asbestdak voor 2024 moet worden verwijderd. Koper aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid van het asbestdak en/of de verwijdering van het asbestdak uit de onroerende zaak kan voortvloeien.
In afwijking van artikel 6.3. van deze koopovereenkomst komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroe­rende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de aanwezigheid en/of de verwijdering van het asbestdak voor rekening en risico van koper.
Eventueel toevoegen: Bij het vaststellen van de koopsom is hier rekening mee gehouden.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring